Hur många gånger kan man återanvända polyolefiner?

Jan 05, 2024

En artikel har nyligen publicerats som studerat återanvändning av HDPE och PPc (slagseg
sampolymer PP). Man konstaterar att nedbrytning sker för varje användning men att det är möjligt
att återanvända materialet för framställning av produkter minst tre gånger.

Man konstaterar att det sker olika typer av nedbrytning för de två olika polymererna. Det visar sig att
HDPE är mer resistent mot termo-oxidativ nedbrytning än PPc, vilket avspeglar sig i oförändrat
karbonylindex. Intressant är också att ingen skillnad i smältpunkt erhålls för de två polymererna.

Speciellt framställda provkroppar efter varje återanvändning påvisar en signifikativ nedgång i E-
modul för PPc medans HDPE ger en uppgång. Man kunde konstatera att kedjebrott är vanligast för
PPc men i fallet för HDPE är det tvärbindning som är den dominerande nedbrytningsmekanismen.
Detta är i sig inget nytt utan tidigare känt men är viktigt att tänka på när man arbetar med
återvunnet material.

Författarna konstaterade även att det blir oundvikligt att ändra processinställningarna om man
återanvänder polymererna fler än tre gånger.

Data: L. Douri et al, Degradation indicators in multiple recycling processing loops of impact
polypropylene and high density polyethylene, Polym. Degrad. Stab, 219(2024) 110617

För mer info: kontakta: [email protected]